trenar

WhatsApp Aydınlatma Metni

Anasayfa » WhatsApp Aydınlatma Metni

( Vadi Medikal )Dispo Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Tescilli Markasıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

WHATSAPP AYDINLATMA METNİ[İA1] [i2] 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Dispo Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  (“Vadi Medikal’’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

(“Vadi Medikal’’), Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. (“Vadi Medikal’’)’ya aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. 6B-BLOK NO:7/Y Sarıyer İstanbul    E-Posta: [email protected]
Telefon:  0 (850) 241 86 85 – (212) 871 71 00  
 • Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları

“www.vadimedikal.com” internet sitesi üzerinden Vadi Medikal’e ait Whatsapp konuşma ekranına bağlanan;

Ziyaretçi: www.vadimedikal.com/ internet sitesine çevrimiçi ortamdan erişim sağlayan ve internet sitesinde sunulan hizmetlerden, Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişidir.

 • İşlenen Kişisel Veriler

Vadi Medikal tarafından oluşturulan www.vadimedikal.com/ internet sitesi üzerinden WhatsApp konuşma ekranına bağlanan Ziyaretçiler hakkında işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik VerisiAd- Soyad
İletişim VerisiTelefon
DiğerMesaj İçerikleri
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından aşağıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kimlik Verisi                        Talep / Şikâyetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Reklam/ Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, [İA3] Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

                                                    (Vadi Medikal ile iletişime geçme talebinin karşılanması, bu kişilere bilgi verilmesi amaçlarıyla)

İletişim Verisi                       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

                                                    (Vadi Medikal ile iletişime geçme talebinin karşılanması, bu kişilere bilgi verilmesi amaçlarıyla)

Diğer                                      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

(Vadi Medikal ile iletişime geçme talebinin karşılanması, bu kişilere bilgi verilmesi amaçlarıyla)

 • Aktarılan Kişisel Veriler ve Alıcı Grupları

3. maddede yer verilen ve işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen rıza alınmasına yer olmayan durumlar kapsamında ve 4. maddede yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla; talep edilmesi halinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsam ve sınırında olmak üzere talep eden resmi makam/kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 • Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. www.vadimedikal.com/ internet sitesini kullanımı ve/veya ürün satın alımı sırasında tarafımıza ilettiğiniz kişisel veri niteliğini haiz bilgiler ile.
 2. Tarayıcınızdan Çerez (cookies) ayarlarını değiştirmediğiniz sürece çerezler ile,
 3. Kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile.
 4. Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile yazılı ve elektronik yollarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 • İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Vadi Medikal’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Vadi Medikal’e iletmeniz durumunda Vadi Medikal, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Vadi Medikal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (“Kurul”) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Vadi Medikal’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede Vadi Medikal’e Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.vadimedikal.com/ adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;

 • Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. 6B-BLOK NO:7/Y Sarıyer İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletilebilir,
 • E-posta hesabınızı daha önce Vadi Medikal’e sunmuş olmanız şartıyla [email protected] adresine e-posta yoluyla gönderebilir veya noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilirsiniz.

Whatsapp
Vadi Medikal
Vadi Medikal
Vadimedikal'e Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz?


Bizimle iletişime geçtiğinizde aşağıda ki şartları Kabul etmiş Sayılırsınız.!


WhatsApp Aydınlatma Formu